Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Luotu 25.5.2018

REKISTERISELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ
Päärynä Finland Oy (jäljempänä rekisterinpitäjä)
Y-tunnus 2293849-7
Isoseppälä 14
01800 Klaukkala

Rekisterinpitäjä on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Rekisterinpitäjän sisäisesti ylläpitämät rekisteriselosteet ovat rekisterinpitäjän sähköisen uutiskirjeen tilaajarekisteri, rekisterinpitäjän asiakastietokanta, laskutus tietokanta ja kirjanpito-ohjelmassa käytettävä rekisteri.

Rekisteriselosteissa esiteltyjä henkilötietoja voidaan käsitellä rekisterinpitäjäin kuuluvissa asiakasyrityksissä henkilötietolain mukaisesti. Ilman henkilötietoja ja käyttäjädataa emme pystyisi tuottamaan palveluitamme käyttäjälle. Henkilö- ja käyttäjädataa tarvitaan, jotta asiakkaiden tilaukset, laskut, palvelut, asiakkuudet, asiakkaan sisäänpääsy palveluihin ja niihin liittyvät tiedot voidaan käsitellä.

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme. Kaikissa yhtiön ylläpitämissä rekisteriselosteissa käsitellään seuraavia aihealueita:

• Mikä on rekisterin käyttötarkoitus ja mihin asiakkaan tietoja käytetään
• Rekisterin sisältämät tiedot, eli mitä tietoja asiakkaasta kerätään
• Säännönmukaiset tietolähteet, eli mistä yritys saa tiedot asiakkaista
• Tietojen luovutus
• Oikeuksien käyttäminen, eli kuinka asiakas voi tarkastaa hänestä kerätyt tiedot
• Tietojen suojaus
• Rekisteriasioiden yhteystiedot

Päärynä Finland Oy:n ASIAKASREKISTERI

REKISTERIN NIMI: Päärynä Finland Oy:n asiakasrekisteri, johon on merkitty asiakastiedot. Rekisteröinnin perusteena on myynti- tai palvelusuhde Päärynä Finland Oy:hyn tai sen asiakasyrityksiin, jotka käyttävät palvelua yritystoiminnassaan, johon "Tools"-tuote on luotu.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Tietoja voidaan myös käsitellä rekisterinpitäjäin kuuluvissa muissa asiakas- ja tytäryhtiöissä henkilötietolain mukaisesti. Tietoja käytetään myös mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi. Asiakkaan ja Päärynä Finland Oy:n väliset puhelut voidaan tallentaa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkuustiedot
• etu- ja sukunimi
• osoitetiedot
• matkapuhelinnumero
• sähköpostiosoite
• syntymäaika ja henkilötunnus
• sukupuoli
• asuinmaa
• taloustunniste
• Asiakkaan ostamien palveluiden käyttödata- ja -status
• kampanjahistoria
• asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
• suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
• asiakkaan palveluhistoria (esim. yhteydenotot asiakkaaseen/asiakkaalta), asiakaspalautteet käytetyn palvelun jälkeen
• yritysasiakkailta ja Päärynä Finland Oy:n (ja asiakasyhtiöiden) työntekijöistä tiedot yhteyshenkilöistä ja heidän yhteystietonsa
• asiakkaan yksilöivä tunnistenumero Edellä luetellut tiedot tallennetaan, jos ne liittyvät asiakkuuteen.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

• asiakkaan itsensä luovuttamat tiedot
• matkojen- ja lisäpalvelujen ostoista ja tarjouspyynnöistä kertyvät tapahtumatiedot asiakkaan ollessa varaaja, seuralainen tai osa ryhmää
• asiakkaan antamat tiedot asiakaspalveluun liittyvissä tilanteissa
• markkinoinnin automatisoinnin hallintajärjestelmä
• väestörekisterikeskuksen tietojen päivitys (jatkuvat osoitetietojenpäivitykset) Fonectan kautta
• Fonectan ostokäyttäytymisluokitustiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos käyttäjän pyytämän palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää, tai jos se on muutoin välttämätöntä henkilötietolain pykälän 23 osien 2-55 mukaan. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n tietosuojakäytäntöjen täyttämistä. Palvelun toteuttamiseksi luovutetaan palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömät tiedot palvelun tarjoajalle, esimerkiksi tilitoimistolle, kaupunkien terveysviranomaisille (onnettomuusraportointi) ja TUKES:lle (onnettomuusraportointi). Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan erikseen antamaa lupaa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

• Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.
• Rekisteri sijaitsee internetpohjaisessa palvelussa, joka on suojattu.
• Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo myös vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.
• Päärynä Finland Oy:n tietosuojavastaava henkilö valvoo rekisterin ylläpitoa.

TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti tämän rekisteriselosteen lopussa olevaan osoitteeseen allekirjoitettuna. Päärynä Finland Oy:n asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti Päärynä Finland Oy:n asiakaspalveluun: asiakaspalvelu@fit24.fi. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys Päärynä Finland Oy:n asiakaspalveluun.

YHTEYSTIEDOT
Päärynä Finland Oy
Isoseppälä 14
01800 Klaukkala